Unit Trust Funds Available For EPF-MIS

CIMB-Principal is one of the appointed funds management institution under the EPF Members Investment Scheme. Members can invest not more than 30% of their credit in excess of Basic Savings in Account 1. The minimum amount of savings that can be withdrawn is RM 1,000 and can be made at intervals of three months from the date of the last transfer, subject to the availability of the Basic Savings required in Account 1. To find out more about your investment eligibility, please refer to EPF’s Basic Savings Table and examples of allowable withdrawal for the Member’s Investment Withdrawal.

Download EPF Sample Form

CIMB-Principal adalah salah satu institusi pengurusan dana dilantik di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP. Ahli boleh melaburkan tidak lebih 30% daripada lebihan kredit Simpanan Asas mereka di dalam Akaun 1. Amaun simpanan minimum yang boleh dikeluarkan adalah RM1,000 dan boleh dilakukan pada selang masa tiga bulan dari tarikh pindahan terakhir, tertakluk kepada kesediaan Simpanan Asas yang diperlukan di dalam Akaun 1. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kelayakan pelaburan anda, sila rujuk Jadual Simpanan Asas KWSP dan contoh pengeluaran dibenarkan untuk Pengeluaran Pelaburan Ahli.

Download EPF Sample Form

Unit Trust Funds Available Dana Unit Amanah Tersedia
EPF-MIS FAQs Soalan Lazim SPA KWSP
EPF-MIS Calculator Kalkulator EPF-MIS

Back to top